4CARS Přípravek proti mlžení skel - 750ml / pumpička

DS11528116

Nový produkt

Skladem

102 Kč s DPH

Více informací

Návod k použití: Účinný přípravek proti zamlžení skel v autě. Před použitím přípravek protřepejte! Přípravek aplikujte rozprašovačem rovnoměrně na sklo, nechte chvíli působit a suchým, čistým hadrem vyleštěte. V případě potřeby postup opakujte. Po aplikaci jiných čisticích prostředků je nutné postup opakovat. Chraňte před mrazem! Případný sediment není na závadu. Vlastnosti: čistí sklo, zabraňuje zamlžení, zlepšuje viditelnost, čistící účinky, nezanechává stopy. Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, LIMONENE, CITRAL. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Signální slovo: varování Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.