4CARS Čistič disků - 750ml / pumpička

DS19664015

Nový produkt

Skladem

88 Kč s DPH

Více informací

Návod k použití: Intenzivní čistící koncentrát pro disky kol z lehkých kovů a oceli. Rozpouští brzdový prach. Nepoškozuje povrchovou vrstvu disku. Odstraňte hrubé nečistoty. Přípravek protřepejte a nastříkejte celoplošně na suchý, vychladlý disk kola. Nechte působit cca 2 min. a za pomoci kartáče nebo houby mechanicky odstraňte nečistoty a opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte. Nenechte nastříkaný přípravek zaschnout. Nepoužívejte na slunci. Zasažené lakované plochy ihned omyjte vodou. Doporučujeme nejdříve vyzkoušet na skrytém místě. Vlastnosti: chrání, konzervuje, obnovuje, rozpouští brzdový prach, nepoškozuje povrch disku, pro disky z lehkých slitin a oceli. Nebezpečné složky: kyselina orthofosforečná (ES: 231-633-2), ethoxylované alkoholy C12-C15 (ES: 500-195-7). Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: 5% nebo více, avšak méně než 15% fosforečnanů, méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, parfém, LIMONENE, CITRAL. Datový list a bezpečnostní list na vyžádání. Skladovatelnost: od + 5 oC do + 25 oC min. 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Signální slovo: nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Hmatatelná výstraha pro nevidomé: ne Uzávěr odolný proti otevření dětmi: ne