4CARS Čistič skel - 750ml / pumpička

DS59266909

Nový produkt

Skladem

77 Kč s DPH

Více informací

Vysoce účinný přípravek s mechanickým rozprašovačem značky 4CARS zabraňuje zahmlienaviu skel v autě. Návod k použití: Nádobku protřepte a přípravek nastříkejte na sklo. Rozetřete po celé ploše skla. Vyleštěte čistým hadříkem a v případě většího znečištění postup opakujte. Vlastnosti: nezanechává šmouhy, rozpouští mastnotu, čistící účinky, nepoškozuje plasty a pryže. Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo. Datový list a bezpečnostní list na vyžádání. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Signální slovo: varování Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.