4CARS Čistič čalounění - 750ml / pumpička

DS11825480

Nový produkt

Skladem

103 Kč s DPH

Více informací

Návod k použití: K čištění látkového čalounění a koberců v automobilech. Nejdříve vysajte či vykartáčujte prach a nečistoty. Před použitím nádobku dobře protřepte a nastříkejte obsah čističe na zvolené místo. Suchou houbou zlehka vetřete čistič do látky. Po uschnutí vzniklý krystalický zbytek odstraňte vysavačem nebo kartáčem. V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme nejdříve odzkoušet na skrytém místě. Vlastnosti: vysoká čistící schopnost, rozpouští zašlou nečistotu, nezanechává stopy, jemně parfémováno. Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: méně než 5% aniontových povrchově aktivních látek, parfém, DIMETHYLOL GLYCOL, LIMONENE, CITRAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Signální slovo: varování Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.