4CARS Čistič motoru - 750ml / pumpička

DS53637604

Nový produkt

Skladem

101 Kč s DPH

Více informací

Návod k použití: Čisticí přípravek na mytí všech druhů motorů. Rychle a bez námahy rozpouští a odstraňuje nečistotu jako prach, mastnotu, karbonové usazeniny, olej atd. Nepoškozuje plasty a pryže. Nastříkejte rovnoměrně na vychladlý motor a nechejte působit 1 až 5 minut. Poté nečistotu pomocí kartáče nebo houby mechanicky odstraňte a spláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte. Vlastnosti: dokonale odstraňuje nečistoty, rozpouští mastnotu, olej, čistící účinky, nepoškozuje plasty a pryže. Dle Nařízení ES 648/2004 obsahuje: méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, méně než 5% EDTA a její soli, méně než 0,2% NTA (nitrilotrioctová kyselina) a její soli. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu. Signální slovo: varování Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.