Mr&Mrs CESARE osvěžovač vzduchu CEDAR WOOD

DS39586597

Nový produkt

Skladem

185 Kč s DPH

Více informací

Obsahuje molekuly esenciálních olejů neutralizující dlouhodobě nepříjemné zápachy. SLOŽENÍ: Termoplastický polymer EVA-netoxický. Barvené zdravotně nezávadnou barvou aroma olej. UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o hračku pro děti. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci pečlivě umyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Může způsobit alergickou reakci. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Uchovávejte v chladném a suchém prostředí. Nevystavujte jej teplotám přesahujícím 70°C. Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely, než na které je určen. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah / obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu nebo na místě určeném obcí. Země původu: Itálie Výrobek nepodléhá datumu spotřeby.